De voorbereidende werken gaan van start

Om de werken vlot te laten verlopen in de toekomst voorziet het project enkele voorbereidende werken.


Dit zijn kleinschaligere werken die al worden uitgevoerd en waarvoor geen vergunning nodig is. De hinder van deze werken is erg beperkt maar toch stellen we u graag hiervan op de hoogte.


Zo werd in de tweede week van december een gespecialiseerde firma ingeschakeld voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop en de Reuzenberenklauw. Deze invasieve exoten hebben een uitgebreid stelstel van wortels waardoor ze verdere werkzaamheden verhinderen. Om deze planten uit te roeien is het nodig om hun wortels te verwijderen. Hiervoor gebruikt de gespecialiseerde firma een graafmachine.


In de nabije toekomst wordt het project duidelijk afgescheiden van de omgrenzende percelen op verschillende manieren. De permanente afscheiding bestaat aan de kant van de tuinen van Kauwlei uit groene Herashekken met begroeiing, achter de tuinen van de Broekbosstraat dient de geherprofileerde gracht als afscheiding. Aan de zijkanten van het project blijft de bestaande toestand bewaard. Tijdens de werken wordt de hele werf omsloten door tijdelijke veiligheidshekken, die aansluiten op de permanente Herashekken. Op die manier wordt de veiligheid van de werf gegarandeerd en onbevoegden geweerd.


Vanaf het behalen van de verkavelingsvergunning wordt een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd m.b.t. de aanwezigheid van erfgoed op het terrein. De aangestelde archeoloog voert hiervoor opgravingswerken uit waardoor diepe gleuven worden gegraven over het hele terrein. Deze archeologienota wordt later toegevoegd aan de omgevingsvergunning. Daarom is het ook van belang dat de tijdelijke hekken geplaatst worden om de veiligheid te bewaarborgen. Tegelijk wordt de groene, visuele buffer aangelegd.