08.jpg

Veelgestelde vragen

HET PROJECT INHOUDELIJK

Wat is de oppervlakte van het project?


Het woongebied, gelegen tussen de Kauwlei en het Broekbos, bedraagt volgens het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) 2,9 hectare. Hiervan nemen de woonclusters 1,5 ha in beslag en het publieke park 1,4 ha.
Hoe ziet het woonprogramma eruit?


Het woonprogramma bestaat uit 4 clusters van meergezinswoningen met in totaal 68 appartementen. Daarnaast worden 2 clusters van telkens 4 eengezinswoningen gebouwd.
Wordt er gezorgd voor een afsluiting tussen het project en de omgrenzende percelen?


Het project Park Kauwlei voorziet een permanente afsluiting tussen de perceelgrenzen van de omwonenden van de Kauwlei en het projectgebied. Achter de tuinen van de Kauwlei worden groene herashekken met begroeiing geplaatst. Aan de kant van de Broekbosstraat wordt de bestaande gracht geherprofileerd. Deze dient dan als permanente afsluiting t.o.v. het project. Terwijl aan de zijkanten van het project de bestaande toestand bewaard blijft. De perceelgrenzen van de omliggende percelen werden opgemeten door de landmeter.
Zullen er nog steeds doorzichten mogelijk zijn naar het Broekbos?


Tussen de vier blokken waaruit het project bestaat wordt een doorzicht gegarandeerd. Zo staan de vier blokken telkens op 12,5meter afstand van elkaar.
Zijn de materialen waarin gebouwd wordt aangepast aan de omgeving?


In het finale ontwerp werden de gebruikte materialen aangepast. Zo maken we nu gebruik van lichte, natuurlijke materialen zoals hout, witte baksteen en architectonisch beton. Op de project pagina vindt u hierover meer informatie.
Hoe zal het nieuwe park eruit zien?


In eerste instantie zullen we het park aanleggen en beplanten. Dit park wordt in een latere fase afgestaan aan de gemeente waardoor het openbaar terrein wordt. Hiervoor wordt een basisakte opgemaakt met de gemeente. Daarin wordt vastgelegd welke delen van het terrein behoren tot de gemeente en welke tot het project. Daarin kunnen ook bepaalde afspraken gemaakt worden omtrent de invulling van het terrein. Het park krijgt een uitgestrekt en bloemrijk grassenlandschap. Er worden geen verharde paden voorzien. Het park wordt zo aangelegd dat het later erg onderhoudsvriendelijk blijft. Er worden voornamelijk inheemse planten en bomen aangeplant. Het beheer van het publieke park wordt verzorgd door de gemeente.

HET ONTWERP

Waar kan ik de laatste documenten over het project terugvinden?


Verschillende studie- en onderzoekbureaus werden aangesteld om telkens specifieke aspecten van het plan uit te lichten en te onderzoeken. Een aantal van hen maakte een studie op die u hier kan raadplegen. Het gaat hier over studies naar mobiliteit, waterhuishouding, archeologie, ontwerp van het landschap …
Wie zijn de bouwheren en de partners van het Parkconcept Park Kauwlei?


De bouwheren van Park Kauwlei zijn Projectontwikkeling Vlaamse Poort en Van Wellen Real Estate Development. Binst Architects werd aangesteld als leidend architectenbureau terwijl Avantgarden zich toespitste op de landschapsarchitectuur. Zij werden bijgestaan door AGT wat grondwater betreft, MINT wat mobiliteit betreft, het ingenieursbureau Archimedes nv en CG solutions. Landmeterbureau ADM stelde de perceelgrenzen vast en Topo-immo stelde het verkavelingsplan op. Daarnaast volgt het archeologiebureau RAAP het archeologisch onderzoek uit. Ten slotte werd voor de communicatie met de buurt het communicatiebureau The Middle Men aangesteld.
Hoe zijn de projectontwikkelaars tot hun finale plan gekomen?


Om tot het finale ontwerp te komen, werden verschillende voorontwerpen voorgesteld, zowel aan de buurt als aan het gemeentebestuur en de adviesraad Gecoro. Na elke voorstelling werd het ontwerp verder verfijnd. Daarbij werd maximaal rekening gehouden met de opmerkingen en bekommernissen, binnen de grenzen van wat wettelijk mogelijk is. Het document dat u op deze website terugvindt is het uiteindelijke, verfijnde ontwerp.
Welke wijzigingen werden doorgevoerd ten opzichte van het voorontwerp uit het voorjaar van 2020?


Verschillende wijzigingen werden doorgevoerd om de bekommernissen en opmerkingen van de buurt en de gemeente in rekening te nemen:

 • Aantal wooneenheden verminderd
  • 68 meergezinswoningen
  • 8 eengezinswoningen
 • Materialen aangepast aan de natuurlijke omgeving
  • Lichte materialen en gebruik van hout
 • Oriëntatie van de woonerven
  • Doorzicht voor de buurt garanderen
  • Geen schaduwslag voor de buurt
  • Maximaal inzetten op privacy
 • Verkleining terrassen
 • Parking volledig ondergronds
  • 82 parkeerplaatsen voor de bewoners
  • 23 parkeerplaatsen voor bezoekers
  • Inclusief ruime fietsenberging
 • Autoluw terrein
 • Geen fiets- of voetgangerspaden doorheen het park
 • Groen- en waterbeheer verder geoptimaliseerd

TIJDENS DE WERKEN

Welke minder hinder maatregelen worden voorzien tijdens de werken?


Om overlast tijdens de werken zoveel mogelijk te vermijden of te beperken voeren wij een aantal milderende of bewarende maatregelen uit van bij de start van de werken.

 • Geluidsmuur: ter hoogte van de toegang tot het project aan de Kauwlei
 • Visuele groene buffer: aangelegd tussen de perceelgrenzen van de omwonenden en het project. Achter de tuinen van de Kauwlei bedraagt deze ongeveer 10 meter met lage en middelhoge beplanting. Aan de zijkanten varieert de buffer tussen 5 en 7 meter breedte.
 • Berm: Om geluid en visuele hinder te weren wordt bij het uitgraven van de parking de overschot aan grond gebruikt om een tijdelijk buffer aan te leggen. Deze bevindt zich tussen het project en de bewoners van de Kauwlei.
 • Tijdelijke veiligheidshekken: aan de kant van het Broekbos, aan de zijkanten van het project en aansluitend op de (toekomstige) permanente hekken op de perceelgrenzen met de tuinen uit de Kauwlei
 • Permanente hekken met groenbegroeiing: op korte afstand van de perceelgrenzen. Zo kunnen onbevoegden de werf niet betreden en worden ongevallen vermeden.
 • Aanstelling Securitas: Veiligheid en sluiten van de werf ’s avonds en ’s nachts
 • Sluitende afspraken in het contract met de aannemer(s): kuisen toegangswegen tot werf, respecteren werkuren, gebruik lichte camionettes etc.
Wordt de buurt voldoende op de hoogte gehouden tijdens de werken?


Om u zo transparant en correct mogelijk op de hoogte te houden van de volgende stappen in dit project zullen wij u regelmatig en proactief informeren. Voor een laatste stand van zaken kan u terecht op www.parkkauwlei.be. Bij ingrijpende veranderingen op de werf zullen we u persoonlijk via brief of email informeren.
De verschillende fases van de werken


We maken een onderscheid tussen de procedures en de werken op de werf:

Vergunningen:

 • De verkavelingsaanvraag

   • Reeds ingediend op 3/12/2020

   • Volledigheids- en ontvankelijkheidsverklaring verkavelingsaanvraag door de gemeente (duur: max. 30 dagen)

   • Openbaar onderzoek (duur: 30 dagen)

   • Behandeling bezwaren en opmerkingen door gemeente

   • Goedkeuring verkavelingsvergunning door de gemeente

 • Indienen omgevingsvergunning

  • Duur: 60 dagen (vereenvoudigde procedure zonder beroepsprocedures)

 • Totaal: 120 dagen

De werken:

 • Voorbereidende werken

  • Geen vergunning nodig

  • Bestrijding en verwijdering Japanse Duizendknoop en Reuzeberenklauw

  • Plaatsing tijdelijke en permanente hekken

 • Vanaf verkrijgen verkavelingsvergunning, na openbaar onderzoek

  • Aanleg visuele, groene buffer en het wologisch onderzoek

 • Na verkrijgen omgevingsvergunning: start van de werken in 1 fase

  • Grondwaterverlaging en rioolwerken Aquafin

  • Uitgraven parking en berm als buffer tegen stof en geluid

  • Geluidsschermen aan in- en uitrit project – Kauwlei

MOBILITEIT

Zal het verkeer uit de Kauwlei een impact ondervinden van het bijkomende verkeer?


Mobiliteitsbureau MINT maakte een mobiliteitsstudie om inzicht te krijgen in de te verwachten mobiliteitsimpact op de omgeving. Hiervoor voerden zij verschillende tellingen uit in de buurt van het project. Uit de conclusie van deze studie blijkt dat de impact van de bijkomende wagens beperkt is tegenover de huidige situatie. De volledige studie kan u hier raadplegen.
Op welke manier wordt de verkeerveiligheid aan de in- en uitweg met de Kauwlei gewaarborgd?


Op de grondplannen wordt duidelijk dat ter hoogte van het kruispunt met de Kauwlei de hoeken aan de in- en uitweg zijn zijn afgeschuind. Op die manier kunnen de bestuurders die in- of uitrijden hun draaicirkel voldoende veilig nemen en hebben zij een goed zicht op aankomend (fiets)verkeer.
Waar wordt de toegang tot het terrein voorzien?


Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (kortweg GRUP) voorziet een toegangsweg voor gemotoriseerd verkeer. Deze in- en uitweg is reeds aangelegd en bevindt zich tussen de percelen geadresseerd op Kauwlei nr. 60 en nr. 62. Daarnaast voorzien we een andere in- en uitweg voor traag verkeer zoals fietsers en voetgangers. Deze is gesitueerd tussen Kauwlei nr. 32 en nr. 34. Op het overzichtsplan vindt u beide toegangswegen terug.
Wat met het verkeer op het terrein?


We creëren een autoluw parkconcept waarbij private wagens op het terrein bovengronds niet zijn toegelaten, zowel bewoners- als bezoekersverkeer wordt onmiddellijk afgeleid naar de ondergrondse parking. Dit betekent dat er geen verkeer zal zijn achter de huizen van de Kauwlei, tenzij voor de hulpdiensten of verhuiswagens indien nodig.
Hoe zal de parking eruitzien en hoeveel plaatsen zijn daarbij beschikbaar voor de bewoners en de bezoekers?


In het finale plan is een volledig ondergrondse parking voorzien met 74 parkeerplaatsen voor de appartementen, 8 voor de woningen en 23 voor de bezoekers. Op die manier komen we tegemoet aan de juridische eisen rond de parkeernorm in Kontich. In de studie van MINT vindt u hierover extra informatie terug. De inrit van de parking wordt als groene heuvel onderdeel van het park.
Kan een fietser terecht op het terrein?


Fietsen zijn toegelaten op het terrein. Zij maken gebruik van de weg die langs de verschillende wooneenheden loopt. Fietsen kunnen tijdelijk gestald worden aan de eigen woningen bovengronds of in de veiligere fietsbergingen ondergronds, toegankelijk via de helling van de parking. In totaal is er plaats voorzien om 181 fietsen te stallen op het project gebied. Zo is er een veilige ondergrondse fietsenberging, maar bewoners kunnen hun fiets ook stallen elders op het terrein.
Wordt de verbinding gemaakt tussen de Kauwlei en de Broekbosstraat?


Het project voorziet geen verbindingsweg tussen de Kauwlei en de Broekbosstraat, ook geen verbindingsweg voor traag verkeer (zoals fietsers of voetgangers). De eigendom van het park wordt overgedragen aan de gemeente.

HET PROJECT PRAKTISCH

Hoe wordt de privacy van de omwonenden gewaarborgd?


Om de privacy van omliggende percelen te vrijwaren werden in het ontwerp zelf de volgende maatregelen genomen:

 • In het finale ontwerp wordt overal voldoende afstand bewaart ten opzichte van de perceelgrenzen van de omwonenden. Daarbij werd de 45°-regel gehanteerd. Deze regel bepaalt dat de minimale afstand van een gebouw tot een aangeduide grens (bv. de perceelgrens) gelijk is aan de hoogte van het gebouw.
 • Rondom de hele site wordt een groene bufferzone aangeplant. Deze is 10 meter breed en wordt voorzien van lage en middelhoge beplanting (tot maximaal 2 meter hoogte).
 • De kant van het project dat uitkijkt op de huizen van de Kauwlei wordt ingevuld als een zogenaamde slaapgevel. Hier zijn de slaapkamers van de appartementen gesitueerd, terwijl de leefruimtes georiënteerd zijn op het Broekbos.
 • De gebouwen volgen het natuurlijk reliëf van de ondergrond waardoor de gelijkvloers reeds iets lager ligt dan aan de straatkant van de Kauwlei. Voor exacte cijfers kan u de bewonersbundel raadplegen.
 • Op het terrein worden, om inkijk te voorkomen, geen verharde wandel- en fietspaden meer doorheen het park voorzien.
 • De meeste terrassen zijn gericht op het Broekbos. Terrassen die toch uitkijken op de percelen aan de Kauwlei zullen op degelijke afstand liggen waardoor de inkijk met zekerheid beperkt is.
Wordt er rekening gehouden met de schaduw van bomen en gebouwen op de percelen van de buurt?


Ook hier hanteerden we de 45° regel die bepaalt dat de minimale afstand van een gebouw tot een aangeduide grens (bv. de perceelgrens) gelijk is aan de hoogte van het gebouw, en dus ook aan de bomen. Hierbij wordt rekening gehouden met de schaduw van de bomen op de percelen van de omwonenden. Daarnaast nam de technische dienst ook het soort van bomen in rekening, bij het bepalen van de mogelijke aanplanting.
Hoe wordt de waterhuishouding ingevuld op het terrein?


Het studiebureau voor grondwatertechnieken AGT boog zich over de waterhuishouding van het domein:

 • Alle regenwater wordt maximaal opgevangen in water- en bufferputten
  • Merendeel hergebruikt op terrein
  • Ontwerp is voorzien op extreme weersomstandigheden
 • Riolering:
  • Bestaande riolering van Aquafin wordt door ons verplaatst
   • Achteraan meergezinswoningen geplaatst
 • Gracht:
  • Bestaande gracht tussen het project en de Broekbosstraat blijft behouden
   • Reiniging en herprofilering: volledig openleggen, reinigen en aanpassen aan reliëf
   • Verzekeren vlotte afwatering
  • Nieuwe gracht tussen het project en het Broekbos o.b.v. overstortregels en het cascadesysteem:
   • Opgedeeld in niveausvolgen ze het cascadesysteem
   • In de richting van de gracht aan de Broekbosstraat
   • Verzekeren vlotte afwatering
  • Beide grachten komen uit op de bestaande gracht aan de Broekbosstraat
 • Meer informatie vindt u terug in de studie die AGT opmaakte onder documenten.